Trường Việt Mỹ Cần Thơ

Mẫu chuyện hay
Tấm Lòng của Mẹ Bò

Chuyện xãy ra tại vùng khô cằn gần sa mạc Go-Bi (Trung Quốc).